BANGLE

BG10
BG10

Available 12 birth stone & black Cz

BG10
BG10

Available 12 birth stone & black Cz

BG11
BG11

Available 12 birth stone & black Cz

BG12
BG12

Available 12 birth stone & black Cz

BG13
BG13

Available 12 birth stone & black Cz

BG14
BG14

8 diamonds

BG11P
BG11P

Available 12 birth stone & black Cz

BG13P
BG13P

Available 12 birth stone & black Cz